Terms and Conditions Parkos.dk

Som deponeret hos handelskammeret under nummer 02095013.

Artikel 1. Definitioner
 1. I disse vilkår og betingelser, i det følgende benævnt "vilkår", gælder følgende definitioner:
  1. Parkos: Den private virksomhed "Parkos B.V.", også kendt som "Parkos", beliggende i Groningen.
  2. Kunde: Enhver fysisk eller juridisk person, der har indgået en aftale med Parkos eller har ansøgt om et tilbud.
  3. Partister: Parkos og kunderne tilsammen.
  4. Parkeringsperiode: Den periode, hvor Kundens køretøj er parkeret hos Parkeringsudbyderen. Det er perioden mellem parkeringsdatoen (herunder denne dato) og slutdatoen (herunder denne dato) for parkeringen.
  5. Aftale: Aftalen mellem Parkos og Kunden indgås inden for rammerne af et organiseret fjernsalgssystem af produkter, digitalt indhold og/eller tjenester, hvor der indtil aftalens indgåelse udelukkende eller ved sambrug vil blive gjort brug af en eller flere teknikker til fjernkommunikation;
  6. Websted: parkos.dk
  7. Parkeringsudbyder: Den part, der tilbyder parkeringstjenester og parkeringstjenester på hjemmesiden, og hvor Kunden bestiller parkeringstjenester.
 2. Afvigelser fra og tilføjelser til vilkårene kan kun aftales skriftligt.
 3. Hvis nogle af bestemmelserne i disse vilkår annulleres ved retslig indgriben, forbliver de resterende bestemmelser fuldt ud i kraft. Parterne aftaler nye bestemmelser til erstatning for de ugyldige eller ikke-konforme bestemmelser. I den forbindelse vil parterne så vidt muligt overholde formålet og anvendelsesområdet for de oprindelige bestemmelser.
Artikel 2. Identitet iværksætter
 1. Parkos
  Etablering og postadresse:
  Boumaboulevard 77
  9723 ZS Groningen, Nederlandene
  Telefon:
  Telefon: +31 (0) 20-2612664
  E-mailadresse: info@parkos.dk
  Handelskammer: 02095013
  Momsnummer: NL816971031B01
  Kontonummer: NL09RABO0352767650
Artikel 3. Tilbud
 1. Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er underlagt betingelser, er dette udtrykkeligt angivet i tilbuddet.
 2. Parkos' tilbud indeholder følgende oplysninger: de vigtigste elementer i den tjenester, i det omfang dette er hensigtsmæssigt i lyset af det anvendte luftfartsselskab og de anvendte tjenester. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til at give mulighed for en god vurdering af tilbuddet af kunden. Hvis Parkos anvender billeder, skal de give et retvisende billede af de tilbudte produkter. Tilsynlige fejl eller åbenlyse fejl i tilbuddet er ikke bindende for Parkos.
 3. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, er de priser, som Parkos oplyser, følgende:
  1. a. Inkl. moms og andre afgifter;
 4. Parkos nævner udtrykkeligt følgende aspekter:
  1. a. Betalingsmåden;
  2. b. Den måde, hvorpå leveringen skal ske;
  3. c. Leveringsbetingelser;
  4. d. Politik vedrørende behandling af klager;
  5. e. De omkostninger, der er nævnt i artikel 3, stk. 3;
  6. f. Hvorvidt der skal anmodes om fortrydelsesret;
  7. g. Den retlige garanti for varernes overensstemmelse;
  8. h. Om der findes relevante adfærdskodekser;
  9. i. eksistensen af og vilkårene for garanti eller andre finansielle garantier.
 5. Oprisen ved at anvende en bestemt betaling betyder, højst omkostningerne ved at anvende den til Parkos.
 6. Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for kunden, hvilke rettigheder og forpligtelser er knyttet til accepten af tilbuddet.
 7. En tredjeparts hjemmeside, som der kan henvises til på hjemmesiden, må ikke være undersøges eller analyseres af Parkos. Parkos er ikke ansvarlig for de oplysninger og / / eller indholdet af de internetsider, der henvises til.
Artikel 4. Aftale
 1. Med forbehold af bestemmelserne i stk. 4 indgås aftalen på den tidspunktet for Kundens accept af tilbuddet og overholdelse af betingelserne vedlagte.
 2. Så snart Kunden har accepteret tilbuddet elektronisk, vil Parkos straks bekræfter modtagelsen af accepten af tilbuddet ad elektronisk vej. Så længe så længe modtagelsen af denne accept ikke er bekræftet, kan Kunden opsige aftalen.
 3. Parkos skal træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at elektroniske overførsel af data og sikre et sikkert webmiljø. De samme gælder for den elektroniske betaling.
 4. Parkos kan inden for lovmæssige rammer oplyse, om Kunden er i stand til at opfylde sine betalingsforpligtelser, samt alle de forhold og faktorer, der er relevante for ansvarlighed i forbindelse med aftalen. Hvis Parkos på baggrund af denne undersøgelse har god grunde til ikke at indgå Aftalen, er den berettiget til at afvise en ordre eller ansøgning eller at stille særlige betingelser for gennemførelsen.
 5. Parkos vil give kunden følgende oplysninger, skriftligt eller på en sådan en måde, som Kunden kan opbevares på en tilgængelig måde på en varig data bærer:
  1. Besøgsadressen på den Parkos-filial, hvor Kunden er berettiget til klager;
  2. De betingelser, hvorunder og den måde, hvorpå Kunden kan gøre brug af en eventuel fortrydelsesret eller en klar meddelelse om udelukkelse af fortrydelsesretten;
  3. Oplysningerne om eksisterende service og garanti efter købet tjenester;
  4. Informationerne i artikel 3, stk. 4, i disse vilkår, medmindre Parkos har allerede givet disse oplysninger til kunden før opfyldelse af aftalen;
  5. Ved at foretage en reservation på parkos.dk accepterer du at modtage e-mailkommunikation fra Parkos, herunder, men ikke begrænset til, reservationsbekræftelser, påmindelser og relevante opdateringer om din reservation. Denne kommunikation er afgørende for at give dig en problemfri parkeringsoplevelse. Du kan være sikker på, at dine e-mailoplysninger vil blive håndteret med den største fortrolighed og ikke vil blive delt med tredjeparter. Du kan til enhver tid fravælge ikke-væsentlige meddelelser ved at justere dine kontoindstillinger eller bruge afmeldingslinket i vores e-mails.
 6. Parkos har ret til ikke at acceptere aftalen uden at give behørig begrundelse.
 7. Parkos vil kun optræde som mægler, når der tages kontakt til Kunden med Parkering Udbyder og den endelige aftale, hvorved parkeringspladsen stilles til rådighed for Kunden, er indgået mellem Kunden og Parkeringsudbyderen.
Artikel 5. Fortrydelsesret
 1. Ved køb af tjenester og dermed indgåelsen af aftalen er Kunden ikke ret til en fortrydelsesret.
 2. Selv om Kundens fortrydelsesret er udelukket, jf. afsnit, er Parkos berettiget, da Parkos' tjenesteydelser falder ind under undtagelsen: "A transport- og/eller logistikydelse, der skal udføres på en bestemt dato og i løbet af A bestemt periode ".
Artikel 6. Levering
 1. Når kunden modtager aftalen, modtager han en voucher, som han kan bruge til at gøre brug af de af kunden bestilte parkeringstjenester. Ved fremsendelse via elektroniske midler tages der hensyn til de foranstaltninger, der er nævnt i artikel 4, stk. 3, i disse generelle betingelser.
 2. Voucherne sendes til kundens e-mail-adresse.
Artikel 7. Betaling og annullering
 1. Betaling af den aftalte pris skal ske ved aftalens indgåelse eller ved ankomsten til parkeringsudbyderen.
 2. Ved aftalens indgåelse beregner Parkos ikke booking/booking gebyrer og/eller administrationsgebyrer.
 3. Kunden har ret til at annullere Aftalen uden omkostninger, forudsat at der ikke senest 24 timer før parkeringsydelserne tages i brug, medmindre det udtrykkeligt er angivet andet.
 4. Hvis Aftalen annulleres senest 24 timer før parkeringstjenesterne er reduceret, er Parkos berettiget til at opkræve det fulde beløb for Aftalen til den Kunden.
 5. Hvis Kunden ikke har opsagt Aftalen, men ikke benytter parkeringsydelsen tjenesterne, er Parkos berettiget til at opkræve det fulde beløb for Aftalen hos den Kunden.
Artikel 8. Ansvar
 1. Parkos ansvar, i det omfang det er dækket af selskabets ansvarsforsikring, er begrænset til det beløb, der er indbetalt i erhvervs-/erhvervsansvarsforsikringen i det konkrete tilfælde, plus sin egen risiko. Hvis forsikringsselskabet i noget tilfælde ikke betaler eller skaden ikke er dækket af forsikringen, er Parkos ansvar begrænset til op til det aktuelle fakturabeløb.
 2. Parkos er ikke ansvarlig for nogen som helst skade, der skyldes, at Parkos har antaget forkerte og/eller ufuldstændige data, der er leveret af eller skyldes kunden.
 3. Parkos er ikke ansvarlig for mangler i forbindelse med kundens udførelse af aftale, uanset om Parkos har rådført sig med eller ej.
 4. Parkos er aldrig ansvarlig for indirekte skader, herunder stagnation i det almindelige forløb af forretningsgangen i Kundens virksomhed, tab af fortjeneste, mistede besparelser og følgeskader, der på nogen måde er relateret til eller forårsaget af leveringen af Den forretning af parkos.
 5. Parkos har ret til, hvis og så vidt muligt, at fortryde Kundens skade.
 6. Kunden friholder Parkos og skadesløser Parkos for alle krav fra tredjemand parter, der direkte eller indirekte, direkte eller indirekte er knyttet til udførelsen af aftalen og alle dertil knyttede økonomiske konsekvenser.
 7. Kunden er ansvarlig for at være til stede hos Parkeringsudbyderen i tide måde. Parkos er ikke ansvarlig, hvis Kunden ikke kan finde frem til Parkeringsudbyderens placering.
 8. De ansvarsbegrænsninger, der er indeholdt i disse vilkår, gælder ikke, hvis skaden skyldes skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra Parkos's side.
 9. Parkos er ikke ansvarlig og forpligtet til at betale for skader for Kunden, der er forårsaget af Parkeringsudbyderen, herunder, men ikke begrænset til, omkostninger som følge af manglende tilgængelighed af en parkeringsplads, der er lovet Kunden, da Parkeringsudbyderen fejlagtigt har videregivet til Parkos og/eller Kunden. "Vi foreslår dette, fordi ansvaret begrænsninger, som de allerede er indeholdt i vilkårene, kan opstå, hvis den ovennævnte situation er omfattet.
Artikel 9. Parkeringsudbyder
 1. Parkos har en formidlende rolle og sender kun en reservation til Parkeringsudbyderen. Ved elektronisk afsendelse tages der hensyn til de foranstaltninger, der er nævnt i artikel 4, stk. 3, i disse generelle vilkår.
 2. Selve reservationen er en transaktion mellem Parkeringsudbyderen og Kunden.
 3. Parkos er ikke ansvarlig for eventuelle skader, der opstår i den periode, hvor den Kundens bil er under Parkeringsudbyderens kontrol, hvilket resulterer i, at hans bil. I Desuden er Parkos aldrig forpligtet til at betale erstatning til Kunden som følge af det
 4. Parkeringsudbydere forbeholder sig ret til at afvise en reservation.
Artikel 10. Force majeure
 1. Force majeure fra Parkos side suspenderer Parkos' (yderligere) forpligtelser i henhold til aftalen, så længe force majeure består.
 2. Force majeure betyder enhver af Parkos' vilje uafhængig omstændighed, der midlertidigt eller permanent hindrer opfyldelsen af aftalen, og som hverken bør skyldes lov eller Parkos rimelighed og retfærdighed samt, for så vidt som bl.a.: forstyrrelser eller svigt af internettet, telekommunikationsinfrastruktur, synflow, netværksangreb, DoS- eller DDo-angreb, strømsvigt, indenlandsk uro, mobilisering, krig, overbelastning af transport, strejke, udelukkelse, forretningsforstyrrelser, stagnation i udbuddet, brand Oversvømmelser, import- og eksporthindringer, og i tilfælde af, at Parkos af en eller anden grund ikke leveres af sine egne leverandører, eller leverer unøjagtige oplysninger på sit websted, som ikke med rimelighed kræver overholdelse af Aftalen fra Parkos.
 3. Så snart Parkos befinder sig i en force majeure-situation, meddeler Parkos dette til Kunden, medmindre, det i lyset af omstændighederne ikke med rimelighed kan forventes af hende.
 4. Hvis Parkos allerede delvist har opfyldt sine forpligtelser på tidspunktet for ikrafttrædelsen af force majeure, er Parkos berettiget til at fakturere særskilt allerede faktureret.
Artikel 11. Reklamationer
 1. Klager over de leverede ydelser skal meddeles skriftligt til kunden senest to måneder efter aftalens indgåelse.
 2. Klager over fakturaen skal af Kunden skriftligt meddeles til Parkos inden for en måned efter fakturadatoen.
 3. For klager over Parkeringsudbyderen skal Kunden henvende sig til Parkerings Udbyder direkte.
 4. En klage suspenderer ikke Kundens betalingsforpligtelse.
 5. Klagen skal indeholde en så detaljeret beskrivelse af manglerne som muligt.
 6. Klager over misbrug af personoplysninger skal af Kunden hurtigst muligt, dog senest inden for to måneder efter opdagelsen, indberettes til Parkos.
Artikel 12. Opløsning
 1. I følgende tilfælde er Parkos bemyndiget til at suspendere den videre udførelse af den aftalen eller ophæve aftalen, uden at det berører retten til at kræve erstatning fra Parkos:
  1. Hvis Parkos konstaterer, at Parkos efter indgåelsen af aftalen, give Parkos mulighed for at frygte, at kunden ikke vil kunne at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen;
  2. Hvis Parkos ved aftalens indgåelse har anmodet kunden om at give sikkerhed for overholdelse, og denne sikkerhed forbliver eller er utilstrækkelig.
 2. I tilfælde af suspension eller opsigelse er Parkos krav på Kunden straks forfaldne.
Artikel 13. Afsluttende bestemmelse
 1. Disse vilkår og betingelser forbliver i kraft, hvis Parkos ændrer navn, juridisk form eller ejer.
 2. I alle retsforhold mellem parterne gælder kun hollandsk ret.
 3. Anvendeligheden af Wiener Salgskonventionen er udtrykkeligt udelukket.
 4. Disse generelle vilkår og betingelser er skrevet på både nederlandsk og andre sprog. I tilfælde af uoverensstemmelse med hensyn til indholdet eller vilkårene i de generelle vilkår og betingelser, er den nederlandske tekst afgørende.
 5. Alle tvister mellem parterne, der opstår som følge af eller i forbindelse med udførelsen af en aftale mellem parterne skal forelægges Parkos af den kompetente domstol i det nordlige Nederlandene, Groningen, efter Parkos' valg.
 6. Disse vilkår og betingelser træder i kraft den 1. april 2016.